Další domácí práce:
Kolik si lze vydělat:
Povinnosti podnikatelů:TIP DNE:
Chcete-li kohokoliv žádat o práci, pište spisovně, představte se a uveďte co můžete nabídnout.


Reklama na serveru Domácí práce


Partneři serveru Domácí práce


partner serveru:        
hledáme partnera serveru Domácí práce

Základní povinnosti podnikatelů vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně

Základní registrační povinnosti podnikatelů při vstupu do podnikání, jakož i v jeho průběhu, se kromě živnostenskoprávní oblasti, týkají zejména problematiky registrací podnikatelů u finančních úřadů,  správ sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a ve specifických případech i u úřadů práce.

PLNĚNÍ OZNAMOVACÍCH POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM  ÚŘADŮM

Registrační povinnost podnikatele u finančních úřadů je upravena zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

K podstatným ustanovením zákona patří § 4 - místní příslušnost, § 33 - registrační povinnost daňových subjektů a § 37 - sankce při nesplnění povinnosti.

Dalšími právními předpisy  v této oblasti jsou, např.:

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. l6/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Podnikatelé se registrují na příslušném finančním úřadě. Příslušnost se řídí:

 • u právnické osoby - místem jejího sídla v České republice
 • u fyzické osoby - bydlištěm (tj. místem trvalého pobytu) v České republice
 • jinak - místem, kde se převážně zdržuje (tj. v němž pobývá nejvíce dnů vroce). Nelze-li takto určit místní příslušnost, pak se místní příslušnost řídí:
 • místem, kde má stálou provozovnu nebo
 • místem, v němž daňový subjekt vykonává na území České republiky hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění, popřípadě
 • místem, v němž se nachází na území České republiky převážná část jeho nemovitého majetku
 • Nelze-li ani takto určit místní příslušnost, je příslušným finančním úřadem: Finanční úřad pro Prahu 1.

Podnikatelé mají povinnost podat přihlášku k registraci do 30 dnů ode dne, kdy jim ve smyslu ustanovení § 10 živnostenského zákona vzniklo živnostenské oprávnění
- tedy:

 • u ohlašovacích živností - ode dne ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, od tohoto dne,
 • u koncesovaných živností - ode dne, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabylo právní moci,
 • v případě právnických osob, které se zapisují do obchodního /nebo obdobného/ rejstříku a podle zvláštního zákona tak vznikají, a zahraničním osobám, které se povinně zapisují do obchodního rejstříku - ode dne zápisu do tohoto rejstříku.

Počátek lhůty nelze tedy vztahovat na den vydání nebo doručení živnostenského listu.

K vlastní registraci u finančního úřadu je nutno doložit podle osoby podnikatele zejména tyto doklady:

 • průkaz živnostenského oprávnění,
 • výpis z obchodního rejstříku nebo usnesení krajského soudu o zápisu osoby do obchodního rejstříku
 • plnou moc pro zastupování, je-li osoba v daňovém řízení zastupována
 • smlouvu o vedení účtů u bank, spořitelních a úvěrových družstev, určené pro peněžní prostředky z podnikatelské činnosti
 • právnická osoba dokládá rovněž zakladatelský dokument (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu).

Podáním přihlášky na příslušném finančním úřadě se zahajuje registrační řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí o registraci ve formě osvědčení a přidělení daňového identifikačního čísla.

Pokud podnikatel nesplní registrační povinnost, bude na základě vydání živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku vyzván příslušným správcem daně, aby registraci provedl.

Dojde-li ke změně údajů, které daňový subjekt uvedl v rámci registračního řízení, je povinen je správci daně ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Tyto změny současně správci daně prokáže. K oznámení změn lze použít tiskopis přihlášky k registraci nebo „specializovaně zaměřené" tiskopisy příslušných finančních úřadů, které již ale nemají jednotnou podobu na území ČR (např. zřízení nebo zrušení provozovny, změnu adresy, změnu doručovací adresy, změnu statutárních orgánů, udělení plné moci, příp. její zrušení, č.ú. banky apod.).

Podnikatel je povinen do 30 dnů oznámit příslušnému finančnímu úřadu zřízení stálé provozovny a její umístění na území ČR. Také zrušení této stálé provozovny je povinen oznámit  finančnímu úřadu zpravidla 30 dnů před jejím zrušením.

Sídla a územní působnost finančních úřadů


PLNĚNÍ OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ PODNIKATELŮ VŮČI SPRÁVĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ:

Povinnosti OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) při zahájení podnikání ve vztahu ke správě sociálního zabezpečení
 1. Oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti
 2. Důchodové pojištění osoby samostatně výdělečně činné
 3. Placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných upravují §§ 13a, 14, 14a, 14b zákona č.589/1992 Sb., vplatném znění. OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné.
 4. Oznámení osoby samostatně výdělečně činné, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost

Oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti je povinna podat pouze ta osoba, která začne činnost fakticky vykonávat. Tuto povinnost je OSVČ povinna splnit nejpozději do 8 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájila výkon činnosti(§ 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím předepsaného formuláře, který je k dispozici na živnostenském úřadě.

Další formuláře lze získat přímo na okresních správách sociálního zabezpečení nebo jsou k dispozici na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz v oddíle Tiskopisy, tiskopisy OSVČ.

Za zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze považovat pouze získání oprávnění k podnikání (např. koncesní listinu, živnostenský list).

Kdo se považuje za OSVČ:

 • osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
 • která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních zpříjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení (opětovného zahájení) samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat. Osoba samostatně výdělečně činná, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti je současně povinna oznámit též jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, sníž spolupracuje.

Co se rozumí výkonem samostatné výdělečné činnosti (§ 9 odst. 3 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů):

 1. podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
 2. provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost,
 3. činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
 4. výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon,
 5. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, (např. advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, patentoví zástupci, znalci, tlumočníci, autorizovaní architekti, inženýři a technici) a výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku. Podmínkou zde je, že tyto činnosti jsou konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění (nemocenské péči), a jde-li o činnost mandatáře, též to, že mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,
 6. výkon činností neuvedených v písmenech a) až e) a vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu. Za výkon těchto činností se však nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí. Podmínkou zde je, že podle prohlášení osoby konající tyto činnosti se jedná o soustavný výkon (např. do této skupiny patří sportovci - mají uzavřenou smlouvu s klubem).

Pokud osoba samostatně výdělečně činná vykonává samostatně výdělečnou činnost dle výše uvedených bodů d) a f), je povinna doplnit Oznámení nebo Přihlášku k samostatné výdělečné činnosti „Prohlášením", že se jedná o soustavný výkon činnosti.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost má více dokladů: OSVČ musí podat Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Pokud by OSVČ chtěla být považována za vedlejší, musí doložit potvrzení o splnění podmínek, např. potvrzení o příjmu ze zaměstnání za předchozí kalendářní rok, potvrzení o studiu, potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, rozhodnutí o přiznání důchodu (v případě důchodu se doložení nevyžaduje pokud byl přiznán ČSSZ) apod.

POVINNOSTI OSVČ ve vztahu k okresním správám sociálního zabezpečení:

Oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení den:

 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti suvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, sníž spolupracuje;
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti;
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost;
 • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti;
 • od kterého nemá nárok na výplatu plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), anebo přestala pečovat o tuto osobu v největším rozsahu, přestala vykonávat vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, přestala být nezaopatřeným dítětem nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti (§ 48 odst. 1 písmeno e) zákona 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

Oznámení se podává nejpozději do 8 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.

Dále je osoba samostatně výdělečně činná povinna ohlásit okresní správě sociálního zabezpečení všechny změny- např. změna adresy, apod.

Doklady, které předkládá OSVČ příslušné okresní správě sociálního zabezpečení:

a) Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (popř. spolupráce) hlavní nebo vedlejší. Toto se podává i při opětovném zahájení samostatné výdělečné činnosti - na oznámení nebo přihlášce je nutné vyplnit trvalý pobyt, kontaktní adresu, telefon, rodné číslo (slouží k důchodové evidenci), u cizince přidělené rodné číslo.

K tomuto dokládá osoba samostatně výdělečně činná:

 • Živnostenský list nebo jiné potvrzení o oprávnění k podnikání (výpis z Obchodního rejstříku, registrace lékařů apod.
 • Zápočtový list - jde-li o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
 • Potvrzení z úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
 • Smlouvu u sportovců.
 • Prohlášení o soustavném výkonu činnosti při podnikání dle § 9 odstavce 3 písm. d) af) zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • U spolupracující osoby samostatně výdělečně činné - pokud není spolupráce vykonávána smanželkou nebo manželem - nutno doložit prohlášení o společné domácnosti, živnostenský list osoby, se kterou spolupracuje.
 • Potvrzení o výši vyměřovacích základů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a dávkách nemocenského pojištění ze zaměstnání za uplynulý rok - jde-li o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Další doklady o splnění podmínek pro zařazení do vedlejší samostatné výdělečné činnosti - potvrzení o studiu, potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, rozhodnutí o přiznání důchodu apod.

b) Přehled o příjmech a výdajích za příslušný rok (každý rok je jiné - na okresních správách je k dispozici nejdříve až koncem prosince). Najdete rovněž na www.cssz.cz.

c) Oznámení osoby samostatně výdělečné činné, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Toto oznámení musí osoba samostatně výdělečně činná doložit, i když jí byl zrušen nebo pozastaven výkon činnosti (nelze pouze zaslat změnu živnostenského oprávnění živnostenským úřadem).

d) Přihlášku k nemocenskému pojištění osoby samostatně výdělečně činné - pokud chci být účasten dobrovolného nemocenského pojištění.

e) Odhlášku z nemocenského pojištění osoby samostatně výdělečně činné.

Organizace

 • Organizace je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance. Organizace je povinna podat napříslušné okresní správě sociálního zabezpečení „Přihlášku do rejstříku organizací" do 8 dnů ode dne vstupu zaměstnance do zaměstnání.
 • Organizaci eviduje místně příslušná správa sociálního zabezpečení pod variabilním symbolem, který slouží organizaci mj. pro účely poukazování plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Organizace sama provádí nemocenské pojištění svých zaměstnanců:

 • přijímá žádosti o dávky
 • posuzuje splnění podmínek pro nárok na dávky
 • vyplácí dávky nemocenského pojištění zaměstnancům ve stanovených termínech
 • vede evidenci spojenou sposkytováním a výplatou dávek

Místní příslušnost správy sociálního zabezpečení u organizací se řídí místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd organizace - viz § 7 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatel je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů v přihlášce do Rejstříku malých organizací nebo Rejstříku organizací do 8 dnů ode dne, kdy k této změně došlo.

Adresy a kontakty na správy sociálního zabezpečení:


PLNĚNÍ OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ PODNIKATELŮ VŮČI ÚŘADŮM PRÁCE

Oznamovací povinnost podnikatele vůči úřadu práce je dána ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o povinnost vyplývající z § 35 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy je povinným subjektem zaměstnavatel. Znamená to tedy, že nejde o povinnost dopadající na každého podnikatele při jeho vstupu do podnikání, ale jen na toho podnikatele (ať už je fyzickou či právnickou osobou), který hodlá někoho přijmout do pracovního nebo obdobného poměru - tj. vytvořit pracovní místo. Podnikatel (zaměstnavatel) je v tomto případě povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa (tj. nově vytvořená nebo uvolněná) a jejich charakteristiku a stejně tak i jejich obsazení či zrušení. Desetidenní lhůta přitom začíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo obsazení pracovního místa.

Výše uvedená povinnost znamená v praxi vyplnění příslušného formuláře a jeho předání ve stanovené lhůtě místně příslušnému Úřadu práce. Místně příslušným je ten úřad práce, v jehož obvodu je nebo má být zaměstnání vykonáváno.

Adresy a kontakty na úřady práce


PLNĚNÍ OZNAMOVACÍCH POVINNOSTÍ PODNIKATELŮ VE VZTAHU KE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění se řídí zákonem č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud pojištěnec vykonává SVČ, je vůči své zdravotní pojišťovně povinen:

 • nejpozději do 8 dnů ohlásit u příslušné zdravotní pojišťovny zahájení, případně ukončení výdělečné činnosti. Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy začne vykonávat činnost s cílem "mít příjem" (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za zahájení SVČ se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování SVČ,
 • odvádět na účet zdravotní pojišťovny pravidelně měsíčně zálohy na pojistné, pokud není od placení těchto záloh zákonem osvobozen,
 • do 8 dnů po podání daňového přiznání za předchozí zdaňovací období předložit každé zdravotní pojišťovně, u které byl ve zdaňovaném období pojištěn, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné. Současně s „Přehledem" je povinen předložit i doklad o dni podání daňového přiznání a doplatit ve stejné lhůtě případný nedoplatek pojistného,
 • na vyžádání zdravotní pojišťovny je povinen předložit účetní doklady, které jsou potřebné pro provedení kontroly odvodu pojistného,
 • v případě opravy v daňovém přiznání je povinen do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byl ve zdaňovaném období pojištěn, opravný „Přehled" a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné,
 • pokud osoba samostatně výdělečně činná změní zdravotní pojišťovnu, je povinna předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu.

Adresy a kontakty na zdravotní pojišťovny

Adresy a kontakty na živnostenské úřady

poslední aktualizace: 1. 12. 2009